Koppeling vlak MF    NL Metalen
Koppeling vlak MF NL Metalen

Koppeling M/F met vlakke afdichting

Koppeling RVS 316, M/F  met  vlakke afdichting d.m.v. een  PTFE ring.